โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม ตราด

โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม

อุโบสถวัดทับทิมสยามได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดสร้างอุโบสถดินแบบบดอัดหลังที่ 4 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ตามแบบแปลนของโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย โบสถ์ดินเป็นโครงการที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำโครงการสร้างพระอุโบสถตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา ซึ่งในครั้งแรกมีโครงการสร้าง 4 โบสถ์ 4 ภาค จากนั้น ได้ขยายเป็น 9 โบสถ์ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ สำนักเลขานุการฯ ได้นำโครงการดังกล่าวมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย เนื่องจากเห็นว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาทางด้านงานก่อสร้าง และมีความพร้อมทางด้านวิชาการ บุคลากร และมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างสามารถก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมได้ จึงได้มอบหมายงานนี้ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของโครงการฯ
วิทยาเขตอุเทนฯ ได้เริ่มโครงการครั้งแรกสร้างโบสถ์ดินถวายวัดบุเจ้าคุณ จังหวัดนครราชสีมา วัดสันติวรคุณ จังหวัดสงขลา วัดตอยาง จังหวัดสระบุรี และหลังที่ 4 คือสร้างถวายวัดทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระสังฆราชเจริญพระชันษา 100 ปี สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ใช้แรงงานเป็นนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนฯ จำนวน 60 คน ในโครงการออกค่ายอาสาประจำปี 2556 โดยกำหนดช่วงปิดภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2556 และโบสถ์ดินหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 26 วันเท่านั้น ซึ่งทางวิทยาเขตมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานถวายสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นอย่างมาก
การก่อสร้างครั้งนี้มีการนำข้อดี ข้อเสียจากการสร้างอุโบสถดิน 3 หลังแรกมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ด้วยเทคนิคการก่อสร้างโบสถ์ดินแบบบดอัด (Rammed Eartb) โครงสร้างโดยของพระอุโบสถหลังนี้คือ ยึดสถาปัตยกรรมเน้นความสะดวกตามแบบ Universal Design ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเท่าเทียมกัน จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดินหลังนี้ นอกจากการสร้างจากดินแล้ว คือมีทางลาดสำหรับรถเข็น (Wheel chair) ของผู้สูงอายุและคนพิการสามารถขึ้นถึงภายในตัวโบสถ์เพื่อมากราบไหว้พระประธานได้ พื้นโบสถ์เจาะช่องเป็นหลุม ๆ สำหรับหย่อนค้าพร้อมเก้าอี้ทรงเตี้ยและพนักพิง อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเพื่อมิให้นั่งสูงเกินกว่าพระสงฆ์ แต่ยังคงมีลักษณะเป็นโบสถ์ดินแบบดินอัดขนาดของอุโบสถมีขนาด ไม่ใหญ่มากเหมือนโบสถ์ทั่วไป แต่ไม่ลึกมากเกินไป เหมาะสำหรับพระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมได้
อุโบสถดินหลังนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยใหม่ที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถของไทยที่ก่อสร้างจากดินบนแผ่นดินไทย อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือร่วมใจกันอย่างน่าชื่นชมระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์  นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน  คณะผู้ร่วมบุญทุกท่าน
หมายเหตุ – วันที่ 24 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จสวรรคต ทำให้คณะผู้จัดทำอุโบสถเสียใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 25 ตุลาคม 2556 คณะอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าอุเทนถวาย ส่งมอบงานผนังอุโบสถดินให้กับทางวัด โดยนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานรับมอบอุโบสถดิน

สอบถามข้อมูล
ททท.สำนักงานตราด 039-597-259
พิกัด GPS อุโบสถวัดทับทิมสยาม
https://goo.gl/maps/s1eejK56CPyhdC2L9